. 24 oC
2022. augusztus 10. szerda
Lőrinc

Pályázati felhívás

köztemetők – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére

 

Kozármisleny Város képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.), az e törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999 (X.1) Korm.rend. alapján pályázatot hirdet a Kozármisleny, 2637 hrsz., 2638 hrsz, 2639 hrsz és a 0107 hrsz alatti, „temető” megjelölésű köztemetők üzemeltetésére 5 éves határozott időtartamra.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja. A pályázat feltétele, hogy a gazdálkodó szervezet pályázati célnak megfelelő tevékenységet legalább öt éve lát el.

Közzététel időpontja: 2022. június 16.

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. augusztus 3. 9:00 óra

Ajánlatkérő: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Eljárás: tárgyalás nélküli, az eljárás egy ajánlat beküldése esetén is érvényes

A temetők műszaki adatai:

 1. 2637 hrsz. – belterületi ingatlan

Területe: 5992 m2

Közművek: villamos energia, vízellátás

 1. 2638 hrsz. – belterületi ingatlan

Területe: 4510 m2

Közművek: villamos energia, vízellátás

 1. 2639 hrsz. – belterületi ingatlan

Területe: 4510 m2

Közművek: villamos energia, vízellátás

 1. 0107 hrsz. – külterületi ingatlan

Területe: 5546 m2

Közművek: nincs 

A szerződés időtartama: Határozott idejű, 2022. szeptember 1-től - 2027. augusztus 31-ig 

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

Az üzemeltetés körében a temető törvény 16. §-ában, a pályázati felhívásban és a temető törvény 25. § (1) bekezdésében a temetkezési szolgáltatási tevékenységre meghatározott feladatokat köteles ellátni.

Különösen a következőket:

 • Meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek ellátásának temetői rendjét és azokat betartatja;
 • Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 • Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
 • Biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat,
 • Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
 • Vezeti és megőrzi a temetkezési nyilvántartó könyveket, melynek másolatát minden folyó évet követő január 15-ig átad az Önkormányzat kijelölt ügyintézőjének;
 • Tájékoztatja a temetőlátogatókat;
 • Kijelöli a temetési helyeket, azokat értékesíti, dokumentálja;
 • a sírhelyek megváltási idejének, ill. azok lejártának dokumentálása;
 • újra meg nem váltott sírhelyek felszámolása;
 • naprakészen vezeti a nyilvántartásokat, a temetőtérképet;
 • Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 • Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 • Gondoskodik az ügyfélfogadásról, a díjak beszedéséről és az önkormányzatot illető díjak az önkormányzat részére havonta történő továbbításáról (elszámolás alapján)

Egyéb kikötések:

 • Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.
 • Az üzemeltetési tevékenység Korm.rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. Tevékenységének gyakorlása során az üzemeltető a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
 • A temető üzemeltetésével összefüggő feladatok költségei az üzemeltetőt terhelik a fenntartással kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik (különösen a zöldterület karbantartása, felújítás, beruházás).
 • A temetővel kapcsolatos fejlesztési, beruházási igényeket üzemeltető az Önkormányzat felé előzetesen jelzi, de ez nem keletkeztet az önkormányzat számára kötelezettséget.
 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybevételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltetőnek a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is nyújtania kell.
 • Üzemeltető az önkormányzat temetővel kapcsolatos rendeletében meghatározott díjakon kívül egyéb díjakat nem állapíthat meg. Üzemeltető a díjak felülvizsgálatát minden év szeptember 15-ig kezdeményezheti.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
 • Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni szeptember 15-ig.
 • Üzemeltető köteles évi 2 önkormányzatot terhelő temetést (köztemetés) térítésmentesen elvégezni.
 • Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.

Díjazás, költségek viselése:

A köztemetőben a rendeletileg szabályozott díjak közül a sírhely megváltási díjak a tulajdonos önkormányzatot illetik, míg az ravatalozó használatával, a temetőfenntartási hozzájárulás és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak az üzemeltetőt illetik.

A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költség (vízdíj, áramdíj…stb.) az üzemeltetőt terheli.

A köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével és a hulladékszállítással összefüggő költségek az önkormányzatot terhelik. E mellett a köztemető fenntartásával kapcsolatos valamennyi karbantartási költség, a beruházások, felújítások költségei önkormányzatot terhelik.

Ezen felül a pályázónak vállalnia kell, hogy a tárgyévet követő szeptemberi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek éves munkájáról, az üzemeltetéssel összefüggő bevételei- kiadásai alakulásáról.

 

A pályázati kiírás mellékleteként kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • Cégkivonat, aláírási címpéldány másolata (3 hónapnál nem régebbi)
 • A 145/1999. (X.1.) Korm rendeletben előírt egyéb hatósági engedélyek másolata
 • Ajánlattevő teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • Ajánlattevő teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása Kozármisleny Város Önkormányzata felé.
 • Ajánlattevő nyilatkozata miszerint az ajánlattételi felhívásban foglaltakat elfogadja.
 • Az 1999. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdés szerinti engedély másolata.
 • Szolgáltatási tevékenység 2021. október 1-étől alkalmazandó díjjegyzékét.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a temető törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel
 • A temetőben az üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseit, a helyi ügyfélfogadás ellátásának módját
 • A temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket.
 • Hogyan biztosítja a temető törvény 17. § (2) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követelményét.
 • A törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét.

 

Ajánlatok bontása: Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. emeleti tárgyaló, időpontja: 2022. augusztus 3. 15:00 óra

Bontáson jelen lehetnek: az ajánlatkérő és megbízottjai, ajánlattevők és megbízottjai.

Ajánlat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban két példányban cégszerűen aláírva Kozármisleny Város Önkormányzatánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) személyesen, vagy postai úton (úgy, hogy augusztus 3-ig beérkezzen) lehet benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A benyújtáskor fel kell tűntetni: „Pályázat – köztemető üzemeltetése”

 

A pályázat elbírálása:

Az Önkormányzat az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kíván szerződést kötni.

Értékelési szempontok:

 1. köztemető üzemeltetésben szerzett tapasztalat hossza (50 %)
 2. feladat ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek (30 %)
 3. köztemetés költségének ára és az ahhoz kapcsolódó kegyeleti szolgáltatás tartalma (20 %)

A pályázatról Kozármisleny Város Polgármestere jogosult dönteni, melynek eredményéről minden pályázó tájékoztatást kap.

A nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően köteles szerződést kötni. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a szerződés a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. Az önkormányzat nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra.

Kozármisleny Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2017. (IX.21.) számú önkormányzati rendelete a pályázat nyertesének kihirdetése után módosításra kerül, melynek során a nyertes pályázó észrevételeire, tapasztalataira, szakmai tudására és javaslataira is figyelemmel leszünk a vonatkozó jogszabályok betartásával.

A temetők elhelyezkedésének helyét az alábbi térképeken jelöltük az első térképen pirossal, a második, harmadik térképen K-T jelzéssel.

1. számú térkép:

2. számú térkép:

3. számú térkép:

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.